Aansprakelijkheid voor bedrijven

Een moment geduld alstublieft...

Verklarende woordenlijst Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (ook wel AVB genoemd) kent veel technische woorden. Onderstaand worden de belangrijkste en meest voorkomende termen verklaard.

Aanspraak

Een tegen verzekerde ingestelde aanspraak tot vergoeding van schade, voortvloeiend uit een handelen of nalaten. Aanspraken, al dan niet tegen meer verzekerden ingesteld, worden als één aanspraak beschouwd als deze met elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien, of uit hetzelfde handelen of nalaten voortvloeien of uit een opeenvolgend handelen of nalaten met dezelfde oorzaak voortvloeien en worden geacht bij verzekeraars te zijn aangemeld ten tijde dat de eerste aanspraak is aangemeld.

Aansprakelijkheid verhogende bedingen

Dat zijn bedingen opgenomen in een contract die de aansprakelijkheid aanvaarden welke wettelijk niet aanwezig zou zijn.

Allocatie schema

Een in de polis opgenomen schema om de buitenlandse assurantiebelasting af te dragen.

Bedrijfsaansprakelijkheid

Een aansprakelijkheidsdekking voor ondernemingen waarbij dekking wordt verleend tegen zaak, personen schade en/of de daaruit voortvloeiende schade.

Bereddingskosten

Kosten ter voorkoming van direct dreigend gevaar. In het kader van aansprakelijkheid wordt ´direct dreigend´ nauw geïnterpreteerd. Het gaat bijvoorbeeld om die ene foute batch en niet om de mogelijk andere leveringen welke uit voorzorg of bescherming van de reputatie/merk uit de markt moeten worden gehaald, want dat zijn de niet standaard gedekte recall kosten.

Beroepsaansprakelijkheid

Een aansprakelijkheidsdekking voor zuivere vermogensschade. Wordt gebuikt bij bijvoorbeeld architecten en ingenieurs. Bij medische beroepen gebruikt men vaak ook de term beroepsaansprakelijkheid maar dat zijn in feite dekkingen tegen zaak, personenschade en de daaruit voortvloeiende schade, oftewel bedrijfsaansprakelijkheid.

Claims made

Voor dekking onder de aansprakelijkheidsverzekering dienen zowel de omstandigheid , de aansprakelijkstelling als de schademelding binnen de verzekerde periode te hebben plaats gevonden. Voor aansprakelijkstellingen en meldingen na de verzekerde periode als gevolg van omstandigheden binnen de verzekerde periode is geen dekking. Voor aansprakelijkstellingen en meldingen binnen de verzekerde periode als gevolg van omstandigheden voor de verzekerde periode is ook geen dekking.

Goed Werkgeverschap

Dat is de aansprakelijkheid van de werkgever ten opzichte van de werknemers. Een werkgever dient zorg te dragen voor een veilige werkomgeving voor het personeel, alsmede het regelen van gebruikelijke verzekeringsvoorzieningen. Denk hierbij aan een ongevallendekking of schadeverzekering voor werknemers.

Bereken uw premie

Groei- en bloeischade

Vermogensschade die ontstaat omdat geleverde deel producten niet (geheel ) tot het beoogde eindresultaat komen. Te denken valt aan bollen, gewassen en dergelijke.

In- en uitbouw kosten

Dit zijn kosten gemaakt om een geleverd gebrekkig product uit te bouwen en opnieuw in te bouwen. Valt niet onder de standaard dekking van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Speelt bijvoorbeeld bij geleverde kit in gebouwen. De gevolgen zijn vaak hoge kosten door het moeten inzetten van kranen en dergelijke.

Inloop

Het inloop risico is het risico van gebrek aan dekking voor een aansprakelijkstelling tijdens de verzekerde periode als gevolg van een gebeurtenis of omstandigheid van voor de verzekerde periode.

Los Occurrence

Voor dekking onder de aansprakelijkheidsverzekering is het van belang dat de schade veroorzakende gebeurtenis tijdens de geldigheidsduur van de verzekering moet hebben plaats gevonden. Aanspraken als gevolg van de betreffende gebeurtenis na afloop van de verzekerde perioden vallen dan ook onder de dekking.

Non Owners liability

De aansprakelijkheid van verzekerde als werkgever voor schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig, waarvan de verzekerde geen eigenaar, bezitter of houder is en dat bij een ondergeschikte in gebruik was.

Omstandighedenverklaring

Hiermede verklaart verzekeringnemer op een bepaald moment een gedegen onderzoek binnen de onderneming te hebben gedaan naar omstandigheden welke mogelijk later tot een aansprakelijkstelling zouden kunnen leiden. Bekende omstandigheden worden als mogelijke schade gemeld op de aflopende aansprakelijkheidsverzekering. De nieuwe aansprakelijkheidsverzekering zal mogelijke aansprakelijkstellingen als gevolg van die omstandigheden van de dekking uit sluiten.

Opzicht

Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van zaakschade aan zaken veroorzaakt gedurende de tijd dat verzekerde of iemand namens hem deze zaken daadwerkelijk vervoert, bewerkt, behandelt, bewoont, huurt, leent, gebruikt, bewaart of om welke reden dan ook onder zich heeft. Deze uitsluiting geldt eveneens voor de uit de zaakschade voortvloeiende schade.

Personenschade

Letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van de op geld waardeerbare gevolgen hiervan.

Private label

Het gaat hierbij om een product dat geleverd wordt en door de opdrachtgever als huismerk in de markt wordt gezet. De leverende partij komt contractueel overeen met zijn opdrachtgever dat de aansprakelijkheid bij hem blijft. Dit is standaard niet gedekt (aansprakelijkheid verhogend beding). Middels de private label clausule wordt dan wel dekking verleend.

Bereken uw premie

Productaansprakelijkheid

Een product dat niet de veiligheid biedt die mag worden verwacht, is volgens het Burgerlijk Wetboek gebrekkig. Dit heeft tot gevolg dat de producent van dat product in beginsel de schade die daardoor wordt veroorzaakt zal moeten vergoeden. Deze regel geldt in alle lidstaten van de Europese Unie. De te verhalen schade is beperkt tot schade aan personen (dood of lichamelijk letsel) of schade aan zaken die in de privé-sfeer worden gebruikt. Bij deze vorm van aansprakelijkheid wordt de schuld van de producent vooraf al aangenomen.

Recall kosten

Kosten gemaakt om geleverde producten al dan niet op last van de overheid terug uit de markt te halen.

Retro actieve datum

Dat is de in de polis opgenomen datum in het verleden dat geldt als (fictieve) ingangsdatum indien er inlooprisico verzekerd is.

RI&E

Een van uit de wet opgenomen verplichting om met betrekking tot de arbeidsomstandigheden een risico inventarisatie en evaluatie te maken met een plan van aanpak.

Risico aansprakelijkheid

Ook wel genoemd kwalitatieve aansprakelijkheid. Het is een vorm van aansprakelijkheid niet gebaseerd is op schuld of verwijtbaarheid, maar op een bepaalde rol, hoedanigheid of kwaliteit. Het houdt in dat men aansprakelijk is voor de schade die een ander lijdt, zonder dat sprake is van schuld of verwijt bij degene, die door de benadeelde wordt aangesproken.

Schuldaansprakelijkheid

Bij schuldaansprakelijkheid moet er sprake zijn van enige verwijtbaarheid aan de zijde van de door het incident veroorzakende persoon om tot aansprakelijkheid te komen. De onrechtmatige daad is een juridisch feit waarbij sprake is van schuldaansprakelijkheid.

Sublimiet

Apart in de polis opgenomen lager verzekerd bedrag voor aan aparte dekking en deel uitmakend van het totaal verzekerd bedrag.

Supercontractuele aansprakelijkheid

Dat zijn bedingen opgenomen in een contract die de aansprakelijkheid aanvaarden welke wettelijk niet aanwezig zou zijn.

Uitloop

Het uitloop risico is het risico van gebrek aan dekking voor een aansprakelijkstelling na de verzekerde periode als gevolg van een omstandigheid tijdens de verzekerde periode.

Vermogensschade

Wordt ook wel zuivere vermogensschade genoemd.

Wettelijke aansprakelijkheid

Alle aansprakelijkheid die niet voortvloeit uit een overeenkomst, maar die voortvloeit uit de wet, wordt wettelijke aansprakelijkheid genoemd.

Zaakschade

Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken van derden met inbegrip van de op geld waardeerbare gevolgen hiervan. Als zaakschade wordt tevens beschouwd het verontreinigd of vuil worden van zaken of het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen.

Zuivere vermogensschade

Achteruitgang in het financiële vermogen zonder dat daar een zaakschade en/of personen schade aan ten grondslag ligt.

Bereken uw premie

Live chat